Cách dùng WinGet để cài đặt phần mềm bằng dòng lệnh trên Windows

Microsoft gần đây đã phát hành một tiện ích quản lý gói ( Windows Package Manager ) Windo…