ms-resource:AppName/Text là gì? Cách xóa AppName/Text khỏi menu Start Windows 10

Một số người dùng Windows 10 đã báo cáo thấy ms-resource:AppName/Text trên menu Start sa…