Cách giới hạn hoặc đặt mức sử dụng CPU tối đa cho Windows Defender Scan

Windows Defender Antivirus có mức sử dụng CPU tối đa 50% để quét theo mặc định trong Wi…