Giải thích các tập tin Ntoskrnl.exe, Ntkrnlpa.exe, Win32k.sys

Windows 10 có hàng tấn tệp System là một phần của core OS. Nhiều lần người dùng cuối sẽ …