Sửa lỗi Something went wron - We couldn’t start your program

Đôi khi, khi khởi chạy một chương trình Office , bạn có thể gặp lỗi Something went wrong,…