Internet of Things - Ai sở hữu dữ liệu được thu thập bởi các thiết bị thông minh?

Bạn có thể đã nghe nói về luật bản quyền quy định quyền sở hữu dữ liệu thuộc về người tạo…