Khắc phục lỗi 0x800F081E - 0x20003 trong quá trình nâng cấp Windows 10

Lỗi 0x800F081E - 0x20003 là mã trạng thái Windows cho CBS_E_NOT_APPLICABLE , về cơ bản c…