Khắc phục Outlook error 0x8004060c trong quá trình Send/Receive

Microsoft Outlook hiển thị mã lỗi 0x8004060c, dẫn đến không có email đến và đi bằng ứng d…