The application was unable to start up correctly (0x000007b)

0x000007b - lỗi thường chỉ ra một cuộc xung đột từ các phần mềm với kiến trúc không tươn…