Khắc phục Lỗi 0x800F081F khi cài đặt .NET Framework trên Windows 10

.NET Framework là một nền tảng phát triển phần mềm được phát triển bởi Microsoft. Khung n…